Image

Diákönkormányzat (DÖK)

Mi a DÖK?
Az iskolánkban működő Diákönkormányzat (DÖK) egy, az iskola tanulóiból álló képviselői csoport. Minden osztály évente 2 tagot választ, és delegál a DÖK-be. 
A DÖK heti rendszerességgel ülésezik.
Az információáramlás folyamatos az osztályok és a diákönkormányzat tagjai között.
Ebben a közösségben konkrét helyen, rendszeresen, szervezett keretek között mód van arra, hogy az osztályok képviselői elmondhassák ötleteiket, észrevételeiket és véleményüket az iskolai élettel kapcsolatban.
Mi a DÖK feladata?
Az egyéni tanulói jogok mellett léteznek kollektív, közösségi tanulói jogok is. Ezek a jogok a tanulók nagyobb közösségeit, köztük a Diákönkormányzatot illetik meg.
A DÖK feladata ezen kollektív diákjogok képviselete, gyakorlása és döntés bizonyos tanulói kérdésekben.

A diákönkörmányzat dönthet:

- saját működéséről
- a működéshez fennálló pénzösszeg felhasználásáról
- tisztségviselői megválasztásáról
- saját tájékoztatási rendszeréről, az iskolarádió működéséről
- egy tanítás nélküli munkanap programjáról

A diákönkormányzatnak egyetértési joga van:
- az iskolai házirend elfogadásában és módosításában
- az iskola szervezeti és működési szabályzatának elfogadásában
- egyes szociális juttatások elveinek meghatározásában

A diákönkormányzatnak véleményezési joga van:
- bármely tanuló fegyelmi eljárása esetén
- az iskola működését, programjait és tanulóit érintő kérdésekben is
- a tanulói pályázatok és versenyek meghirdetésekor és megszervezésekor
- a tanórán kívüli iskolai tevékenységek formáinak meghatározásakor

A közösségi tanulói jogok mellett az iskolánkban működő DÖK képviseli és közvetíti a legalapvetőbb diákkötelességeket is:

1. Kötelező résztvenni a tanórákon, a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon.
2. A képességeidnek megfelelően kell tanulnod. Megfelelő magatartással kell az iskolai munkához hozzáállnod.
3. Meg kell tartanod az iskolában elfogadott képzés rendjét.
4. Be kell tartanod az iskola helyiségeinek, valamint az iskolához tartozó területek használati rendjét.
5. Be kell tartanod az iskola szabályzataiban leírtakat (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend).
6. Magad és társaid testi épségét óvnod kell.
7. Meg kell becsülnöd az oktatás során rád bízott taneszközöket, valamint az iskolai felszereléseket.
8. Tiszteletben kell tartanod az iskola vezetőinek, tanárainak, és más dolgozóinak, valamint társaidnak emberi méltóságát és jogait.

DÖK elnök: Vigh Milán 12.b
Stúdió, iskolarádió, hangosítás: Gősi Bálint 12.b, Horváth Patrik 13.a
DÖK segítő tanár: Paksáné Karcub Ágnes

Partnereink